Project Image


กล่องทิชชู T-7010
Dimension : 13.5x13.5 cm.

 

Project Image


กล่องทิชชู T-7011
Dimension : 12.5x12.4 cm.

Project Image


กล่องทิชชู T-7012
Dimension : 13.5x12.6 cm. 

Project Image


ที่เรียงจาน PI-01
Dimension : 15x32x7 cm.

 

Project Image


หวี TC-01
Dimension : 3.5x9x0.6 cm.

Project Image


ตะกร้า BK-06
Dimension : 2.7x10x1.5 cm. 

Project Image


จานรองสบู่ (Soap Dish)
Dimension : 13.5x3.5 cm.

 

Project Image


เก้าอี้ ST-001
Dimension : 29x44 cm.

Project Image


ถังขยะ BI-01
Dimension : 12.5x21 cm. 

Project Image


ถังขยะ BI-02
Dimension : 21.5x31 cm.

 

Project Image


ถังขยะ BI-03
Dimension : 31x36.5 cm.

Project Image


ถังขยะ BI-01
Dimension : 28.2x29.2 cm. 

Project Image


ถาด TRAY-01
Dimension : 31.5x20x2 cm.

 

Project Image


กล่องอเนกประสงค์ LC-022
Dimension : 18x25x4.2 cm.

Project Image


กล่องอเนกประสงค์ LC-028
Dimension : 10.5x20x5.2 cm. 

Project Image


กะละมัง SK-01
Dimension : 29x36.5x10 cm.

 

Project Image


ถังน้ำ A2
Dimension : 53x56 cm.
Capacity : 19.3 Gallon (73 liters)

Project Image


ถังน้ำ A3
Dimension : 49.5x54 cm.
Capacity : 16.8 Gallon (62 liters) 

Project Image


ถังน้ำ A4
Dimension : 45.5x48.5 cm.
Capacity : 12.7 Gallon (48 liters)

 

Project Image


ถังน้ำ A5
Dimension : 40.5x45.5 cm.
Capacity : 9.2 Gallon (35 liters)

Project Image


ถังน้ำ A6
Dimension : 45x36 cm.
Capacity : 10.8 Gallon (41 liters).